Greek Namedays
Today 1/1/1970
No Celebrations
Tomorrow 23/9/2020
POLIXENI, RAIS, XANTHIPOS, XANTHIPPI
Day After Tomorrow 24/9/2020
KOPROS, MIRSINI, MIRTO, PERSEFONI, PERSIS, THEKLA